BioRemed AB

- BIOLOGISK MARKSANERING - FYTOSANERING - PAH - TUNGMETALLER - FÖRORENAD MARK - 

 - VEGETATIONSFILTER AV SALIX  - RENING AV LAKVATTEN / AVLOPPSVATTEN       
MikrobiologiKonsult HB

Nyheter & kortinformation

Föroreningar i mark eller vatten 
BioRemed AB arbetar med sanering som är skonsam mot miljön samtidigt som stora kostnadsbesparingar görs.

Kemikalier/petroleumprodukter, PAH:er och tungmetaller i mark eller i lak- och dagvatten behöver inte betyda dyra reningsanläggningar eller stora schaktningsarbeten med bortforsling av jordmassor som även medför ökad risk för oönskat läckage.

Problemen kan många gånger lösas på plats med miljövänliga metoder. Man låter växter tillsammans med markmikroorganismer sköta arbetet (fytosanering) samtidigt som ingreppen blir minimala och närmiljön för kringboende får ett mervärde! Speciellt i känsliga områden och nära vattendrag är det ett klart lämpligare alternativ. Är det olämpligt med odling på plats kan samma metoder användas genom att vattnet leds till annan plats, eller på jordmassor lagda på deponi - då till en avsevärt lägre kostnad än t.ex. förbränning.

ODLAR DU ENERGISKOG?
Har du plantdöd och "frost-skador" i salixplanteringen ?
MikrobiologiKonsult HB har specialistkompetens på skadegörare på Salix och poppel. Ofta kan det vara bakterier som ligger bakom problemet med skadorna. Bakterierna gör plantan känsligare för frost och kan därefter angripa och orsaka omfattande skador. Kan förebyggas med genomtänkt odlingslayout och rätt sortval för platsen.

2020-07-22

Stort EU projekt igång för bättre vatten i Östersjön; LIFE IP Rich Waters !

http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/nyheter/2018/sidor/salixvaxter-tar-hand-om-miljogifter.aspx/

www.richwaters.se

2020-06-22

BioRemed AB deltar som en av det 30-tal deltagare som i ett nytt EU-projekt genomför ett antal olika åtgärder för att bl.a. minska påverkan från näringsämnen och miljögifter i Östersjöns vatten. Projektet syftar till att effektivisera åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt och bidra till implementeringen av vattendirektivet i hela Sverige, och leds av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Bioremeds samarbetar här med Älvkarleby Kommun för att ta hand om lakvatten från Dragmossens deponi och därmed hindra att föroreningarna via bäckar och åar hamnar i östersjön. Bl.a. gifter hittar vi även här PFAS som på så många andra ställen.

se vidare: Bättre vatten-så gör vi skillnad -miljögifter

 

BioRemed med i Krafttag för bättre vatten med stöd av unikt EU-projekt!

se vidare information i spalten till höger

 

BIOLOGISK MARKSANERING och VEGETATIONSFILTER

Fytosanering av kemikalier och tungmetaller

 

BioRemed AB arbetar med rådgivning och insatser  för miljövänlig och kostnadseffektiv sanering av förorenad mark med hjälp av växter och bakterier .

Tungmetaller, PAH med flera restkemikalier är ett allvarligt föroreningsproblem i lak- eller dagvatten och i olika markområden;  industritomter, nedlagda gruvor, järnvägsmark, gamla bruk etc, vilket förhindrar vidare exploatering.

Arbetskrävande, miljöstörande och dyr utgrävning och bortschaktning av jordmassorna kan undvikas med nya metoder där sanering sker skonsamt på plats. Förorenat vatten kan vara problem i vanliga reningsverken då det stör den normala processen där.

Vi projekterar och leder sanering med biologiska metoder som ger möjlighet att på ett ekonomiskt och effektivt sätt åtgärda problemen.

I de fall där bortförsel av jordmassorna behövs kan saneringen ske upplagt på deponi fast då till lägre kostnad och mindre miljöstörande än många konventionella metoder.

På ert uppdrag bidrar vi gärna i dialogen med myndigheter andra entreprenörer och hjälper till att öka insikerna i miljömässigt fördelaktiga lösningar, där även ekonomin är en vinnare.

 

Vårt arbete - BioRemed

Vi gör problemanalys - utvärderar analyser från provtagningar - genomför egen provtagning och analys av jord eller vatten - anlägger provytor - kommer med åtgärdsförslag - samt engagerar entreprenörer enligt kundens önskemål.

 

Docent Ulf Granhall, mikrobiolog, växtpatolog
Docent Mauritz Ramstedt, växtpatolog, mykolog